KANCELARIA NOTARIALNA

Gabriela Ziemba

Gwarantujemy Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

O nas

Zgodnie z przepisami ustawy notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Jako osoba zaufania publicznego czuwa on aby skutki dokonywanych czynności notarialnych zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Gabriela Ziemba, notariusz

Doświadczenie które zdobyła w trakcie ponad 20 letniej pracy w kancelarii notarialnej pozwala zagwarantować wysoki poziom profesjonalizmu i sprawności organizacyjnej.

Funkcję notariusza pełnię od 2015 roku po powołaniu mnie przez Ministra Sprawiedliwości na to stanowisko i rozpoczęciu pracy w ramach własnej kancelarii notarialnej.

balance-2858897_1280
0
Rozpatrzonych spraw
0
Wszystkich projektów
0 %
Kwalifikacje pracowników
0 +
Zadowolonych klientów

Usługi

Zakres czynności notarialnych realizowanych przez naszą kancelarię notarialną określony jest przez regulację art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.

Zgodnie z ustawą notariusze dokonują następujących czynności:

sporządzają akty notarialne:

umowy sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków, umowy (oświadczenia) ustanowienia służebności (gruntowych, osobistych i przesyłu) i prawa użytkowania, umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnych, pełnomocnictwa, testamenty. A także czynności obejmujące prawo spadkowe: protokoły zawierające oświadczenia o -przyjęcie lub odrzuceniu spadku, umowy o dział spadku, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów, protokoły dziedziczenia.

sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia

stanowiące odpowiednik postanowienia stwierdzeniu nabycia spadku – wydawanego przez sąd.

sporządzają poświadczenia

poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności z oryginałem, daty pewnej.

sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia

spisują protokoły

przyjmują na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

sporządzają wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

sporządzają – na żądanie stron – projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

wykonują inne czynności prawne, wynikające z odrębnych przepisów

ok

Wieloletnie doświadczenie w branży, teoretyczna i praktyczna wiedza w połączeniu z kwalifikacjami –oto jest nasze podejście do rozpatrywania każdej sprawy

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • nr PESEL zmarłego.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn
 • opłata sądowa
 • Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Kontakt

Gabriela Ziemba

Email

Adres

72-400 Kamień Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 16/2
1 piętro, nad sklepem “Natura”

W razie pytań prosimy o kontakt

notar
notariu